Kerkdiensten:  

21-04-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
ds. G.J. Codée

21-04-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
ds. J.F. Schuitemaker

28-04-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. R. Mager

28-04-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Prop. J.P. Bredenhoff

Liturgie gezamenlijke dienst 2e pinksterdag

24-5-2021

 

De dienst is te beluisteren en te zien via de Nederlands Gereformeerde kerk.

pinksteren

Luisterlied:   U geeft rust

U geeft rust

In mijn ziel

U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.

 

De aarde kent uw grote kracht.

Uw stem heeft haar tot stand gebracht.

En ook de zee, zo woest en diep

wordt stil voor U, die alles schiep.

 

Door alles heen, door alles heen.

Heer, kijk ik naar U.

Door alles heen, door alles heen.

U geeft rust.

Door alles heen, door alles heen.

Heer, kijk ik naar U.

U geeft rust in mij.

 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,

ook als de twijfel groter lijkt.

De berg, zo groot en hoog voor mij

verdwijnt in zee, de weg is vrij.

 

Door alles heen, door alles heen.

Heer, kijk ik naar U.

Door alles heen, door alles heen.

U geeft rust.

Door alles heen, door alles heen.

Heer, kijk ik naar U.

U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.

De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

 

Welkom & Gebed

 

Samenzang : Psalm 43: 3 en 4 Oude Berijming

Vers  3

Zend Heer', Uw licht en waarheid neder,

En breng mij, door dien glans geleid,

Tot Uw gewijde tente weder

Dan klimt mijn bange ziel gereder

Ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.

 

Vers  4

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;

Dan zal ik, juichend, stem en snaren

Ten roem van Zijne goedheid paren,

Die, na kortstondig ongeneugt

Mij eindeloos verheugt.

 

Samenzang : Opwekking 788 Wees welkom Geest van God

Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.

Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.

Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.

Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.

Wees welkom, Geest van God.

 

Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.

Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.

Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.

Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.

Wees welkom, Geest van God.

 

Wees welkom, Geest van God.

Wees werkzaam onder ons.

Ga ons niet voorbij,

vervul ons hier en nu.

Vul dit huis met meer van U.

 

Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.

Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,

om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.

Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.

Wees welkom, Geest van God.

 

Wees welkom, Geest van God.

Wees werkzaam onder ons.

Ga ons niet voorbij,

vervul ons hier en nu.

Vul dit huis met meer van U.

 

Wees welkom, Geest van God.

Wees werkzaam onder ons.

Ga ons niet voorbij,

vervul ons hier en nu.

Vul dit huis met meer van U.

 

Kindermoment: (Josina Poeder)

 

Kinderlied : Door de kracht van de Heilige Geest  (Elly en Rikkert)

Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest

Door de kracht, door de kracht van de God die geneest

Die er is, die zal zijn en die is geweest

Vieren we feest met elkaar

 

We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x)

Hij is het waard

 

Door de kracht...

 

Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de heer (3x)

Hij is het waard

 

Door de kracht... (2x)

 

 

Schriftlezing:  Ezechiël 37: 1 -14 ( Door Hans van Gelder)

Een dal vol beenderen

1. Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen.

Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal

vol beenderen. 2. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo

zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die

helemaal waren uitgedroogd. 3. De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind,

kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde:

‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’4. Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg

tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden

van de Heer! 5. Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem

geven zodat jullie tot leven komen. 6. Ik zal jullie pezen geven ,vlees

op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken Ik zal jullie

adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen

dat ik de HEER ben.”’

7. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoor-

de ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe

bewogen en zich aaneen voegden. 8. Ik zag pezen zich aanhechten

en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar

ademen deden ze nog niet. 9. Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen

de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt

God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze

doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10. Ik profeteerde zoals hij mij

gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen

tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

11. En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk

van Israël. Het zegt: ”Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlo-

gen, onze levensdraad is afgesneden.”12. Profeteer daarom en zeg

tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven

openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het

land van Israël  terugbrengen. 13. Jullie zijn mijn volk, en jullie zul-

len beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik

doen – zo spreekt de HEER”

 

Samenzang : Vrede van God ( Op Toon Hoogte 135)

 

Meditatie:

Ds. M.G. van Gurp

 

Samenzang:  De Wind steekt op (Sela)

 

Als de hemel openbreekt,

het huis vervult met vrede,

zal de adem van uw Geest

ons met zijn kracht bekleden.

 

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

 

 

De wind steekt op, de wind steekt op;

waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op:

een vuur van liefde voor God!

 

 

Als U heilig vuur ontsteekt,

als antwoord op ons bidden,

is de kracht die ons ontbreekt

aanwezig in ons midden.

 

 

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!

 

Gedicht

 

Luisterlied: Door de kracht van Uw Liefde

Samenzang: Er komen stromen van Zegen (Joh. De Heer 57)

Er komen stromen van zegen,

dat heeft Gods woord ons beloofd,

stromen, verkwikkend als regen,

vloeien tot elk die gelooft.

 

Stromen, stromen van zegen,

komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp’len reeds neder,

zend ons die stromen, o Heer.

 

Er komen stromen van zegen,

heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,

op de valleien en bergen,

zal er nieuw leven dan zijn.

 

Stromen, stromen van zegen,

komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp’len reeds neder,

zend ons die stromen, o Heer.

 

Er komen stromen van zegen,

zend ons die heilstroom nu neer,

geef ons die grote verkwikking,

geef z’ ons voortdurend, o Heer.

 

Stromen, stromen van zegen,

komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp’len reeds neder,

zend ons die stromen, o Heer.

 

Gebed

 

Slotlied : Zegen mij op de weg ( Op Toon Hoogte 137) 

 

Uitgaanslied

 *De Bede

 *O Heer die onze Vader zijt

Nieuws

Agenda