Kerkdiensten:  

21-07-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. A. Palland

21-07-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. H. Born

28-07-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. J.A.A. Geerts

28-07-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. J.R.J. van Gelderop

Beleidsplan

 

 

Toelichting Beleidsplan Hervormd Zalk & Veecaten

-3- Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook
u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook
met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.-4-En deze dingen
schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.-5- En dit is de
boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen,
dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.-6- Als wij zeggen dat wij gemeenschap
met Hemhebbenenwij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.-7- Maar
als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap
met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (I Joh. 1: 3-7).


Kenmerken van de hervormde gemeente Zalk en Veecaten:


Gemeenteopbouw:
De Hervormde gemeente Zalk en Veecaten kent buiten het dorp Zalk ook een gedeelte Veecaten. Dit
is gelegen aan de andere zijde van de IJssel. Veecaten is een onderdeel van s’-Heerenbroek.
De gemeente komt samen in de historische Sint Nicolaaskerk in het hart van het dorp Zalk.
De samenstelling van de gemeente is als volgt; er zijn 267 leden (135 pastorale eenheden) bestaande
uit 114 doopleden en 153 belijdende leden (april 2024). Het totale aantal leden vertoont een daling
door natuurlijk verloop, door overgang naar andere kerken en kerkverlating.
Onze gemeente kent een onevenwichtige leeftijdsopbouw. 55% van de leden is 45 jaar of ouder.
De ochtenddiensten worden door zo’n 100-150 leden bezocht en de avonddiensten door zo’n 40-60
kerkgangers. De predikant van de gemeente maakt deel uit van de werkgemeenschap Kampen
Ommeland.


Samenwerking Herv. Gem. en NGK:
Oplokaal niveau is er een groeiende samenwerking met de NGK hier in het dorp. Zoals:
-Gezamenlijke diensten op Bid- en Dankdag.
-De Stille Week bijeenkomsten.
-Gezamenlijke zangdiensten op Paas- en Pinkstermaandag.
-Het gezamenlijke jeugdwerk in diverse clubs en een jeugdkamp.
-Het gezamenlijke kinderkerstfeest.
-De gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen worden 2 keer per jaar gehouden.
-Het organiseren van een gezamenlijke openluchtdienst aan de IJssel.
-En sinds een aantal jaren een kanselruil.
Ontwikkelingen die door een deel van de gemeente van harte gesteund worden, een ander vind dit
niet nodig.


Gemeente signatuur:
Hoewel de gemeente verwant is aan de Gereformeerde Bond is het merkbaar dat zij voorheen een
confessionele inslag had. Een deel van de gemeente is van oudsher een echte Dorpskerk-gemeente.
Pijnpunten vanuit het verleden en negatieve beeldvorming rondom kerkstrijd lijken voor de jongere
generaties minder belastend te zijn dan voorheen het geval was. Het merendeel van de
gemeenteleden koestert geen uitgesproken richting besef. De kennis van de Gereformeerde leer,
theologie en traditie is bij veel gemeenteleden (zeker bij de jongeren) niet of nauwelijks aanwezig.

De gemeente weet zich het eigendom van Jezus Christus en vindt in Hem ook haar identiteit en
fundering. Een deel van de gemeente ervaart een stuk lauwheid en mist (praktische) diepgang. Een
ander deel geeft aan echt dankbaar te zijn met de gemeente en wat zij te bieden heeft. Door het
inhoudelijke gesprek te voeren hopen we dat de verschillen door de jaren heen minder worden. En
het onderling respect en de acceptatie groter wordt. Breder in de gemeente leeft het gevoel dat er
nog te veel verschil zit in “zondagse geloof en doordeweeks geloof”.

Door drukte in gezinnen, de samenleving en de werksituaties komt menig gemeentelid niet toe aan
persoonlijke Bijbelstudie, gebed, meditatie en het luisteren naar Gods stem. Hierin moeten we meer
worden aangespoord en aangemoedigd. Er lijkt te veel consumptiegedrag te zijn en te weinig
communicatie en onderlinge aansporing. Door de jaren heen groeit het besef dat we aan elkaar
gegeven zijn (jong en oud, traditionele en wat meer evangelische).

De Hervormde gemeente wordt enerzijds als een stabiele, open en georganiseerde gemeente gezien
en ervaren. Anderzijds missen mensen de onderlinge verbinding en is er toch nog een bepaalde
schroom om altijd open, transparant en authentiek te zijn. Een groep gemeenteleden verlangt naar
meer verdieping en onderling delen.

In de kerkdiensten wordt door een deel een bepaalde kramp en schroom ervaren. Vooral de
lofprijzing en hele concrete toepassingen van Bijbelse uitgangspunten worden door zowel jongeren,
ouders, maar ook een deel van de oudere gemeenteleden gemist. Daarnaast is ook een deel van de
gemeente tevreden met wat er is en zit niet zozeer te wachten op veranderingen.
Telkens blijkt dat we een brede en veelkleurige gemeente zijn.
Mensen die de gemeente hebben verlaten geven aan de mensen van de gemeente en ook wel de
'inhoudelijkheid' te missen maar vanwege de al te strakke vormen weggegaan zijn. De gemeente is
daardoor kwetsbaar.

Het jeugdwerk proberen we op peil te houden door samenwerking met de NGK binnen ons dorp..
Door de jaren heen zijn er tal van clubs en verenigingen en Bijbelkringen ontstaan. Daarbij blijkt soms
dat we mensenwel eenbasis meegeven, maar dat we hen niet vast weten te houden. Als
gemeenteleden na geruime tijd overgaan naar een andere geloofs- gemeenschap of de kerk verlaten,
doet dat dan ook pijn.

Gelukkig zijn er ook nieuwe leden bijgekomen die bewust voor onze gemeente kiezen. Wellicht kiest
menvoor deinhoudelijkheid die er is, maar die misschien niet meer altijd als positief wordt gezien
door de eigen gemeenteleden. Nieuwe gemeenteleden zijn vaak verrast vanwege de hartelijke
ontvangst.

De gemeente van Zalk en Veecaten is veelkleurig, inhoudelijk sterk, soms toch nog wel klassiek. De
gemeente wil voluit gemeente van Jezus Christus zijn, Hem loven en prijzen, maar leeft in deze
huidige tijd vol verleidingen van de wereld. Daarom heeft het ook de behoefte om voortdurend,
hedendaagse taal en praktisch onderwezen te worden.

Gemeenteleden zijn mondig, van deze tijd, zij kunnen (positief) kritisch zijn en verlangen een open en
eerlijk gesprek. De Bijbelse boodschap wordt belangrijker geacht dan de klassieke formulieren en
oude leerstukken. Dat wil niet zeggen dat men afscheid heeft genomen van goede tradities. Hoe
eerlijker, transparanter en bewuster zaken worden benoemd en uitgelegd, hoe meer waardering
daarvoor is.

Met elkaar wil de gemeente zich inzetten om elkaar meer en meer vast te houden en voorhouden om
te volharden in de gebeden en meer te luisteren naar de stem van God. Momenten van stilte, inkeer
en bezinning zijn nodig te midden van veel rumoer. De gemeente is dus ook een gemeente die bidt
voor de vrede van de stad, het land, de overheid en de wereldwijde kerk van Christus waarvan we ons
onderdeel weten.

Erediensten
Per zondag worden er 2 erediensten gehouden. Om 9:30 uur en om 19:00 uur.
In onze gemeente is er onderscheid tussen de ochtend- en avonddienst. De avonddiensten mogen
meer het karakter van een leerdienst hebben. Zowel de Belijdenisgeschriften als een Bijbelboek
kunnen leidraad in deze diensten zijn. Tijdens de ochtenddienst is er vooral Evangelieverkondiging
De diensten zijn sinds de coronatijd allemaal online te volgen.
De erediensten kennen een klassieke opbouw waarin normaliter gelezen wordt uit de Herziene
Statenvertaling. Tijdens de dienst zingen we drie psalmen uit de Oude Berijming (1773) en daarnaast
wordt er gebruikgemaakt van de bundel ‘Op Toonhoogte’.
In de ochtenddienst wordt doorgaans de Wet gelezen (veelal uit Exodus 20 of Deuteronomium 5,
alsmede de samenvatting uit Mattheüs 22). In de avonddienst wordt de Apostolische
Geloofsbelijdenis of de geloofsbelijdenis van Nicea uitgesproken. Tijdens het dankgebed is er ruimte
voor een moment van persoonlijk gebed.
De collectes worden sinds de corona tijd online gehouden en bij de uitgang.
Doorgaans zijn er 4 gezinsdiensten met muzikale ondersteuning.


Preek en liturgie:
In de gemeente is een breed en sterk verlangen naar een Bijbelse, in hedendaags Nederlands en in de
praktijk van het dagelijkse leven toepasbare prediking. Veel gemeenteleden zien uit naar een preek
die nieuwe inzichten aan het licht brengt, die prikkelt en uitdaagt om het onderlinge gesprek tussen
jong en oud aan te gaan. Gemeenteleden verwachten in de kerkdiensten toerusting die richting geeft
in het leven van alledag en die opbouwend is voor het persoonlijk geloof, waarin het tot een
ontmoeting komt met Jezus Christus. Vooral jongeren en ook ouders van opgroeiende kinderen
verlangen naar preken (toerusting) waarin actuele thema’s en de geloofsvragen van deze tijd ruim de
aandacht krijgen. Men hunkert naar handvatten om als christen staande te blijven in de wereld.
Veel gemeenteleden (jong en oud) verlangen ernaar om in de diensten liederen te zingen die hen
dichter bij Jezus brengen. Voor de een is dat een oude Psalm, voor de ander zou dat bij voorkeur een
opwekkingslied zijn. Een groot en actief deel van de gemeente hoopt op en verlangt naar een
kerkdienst die meebeweegt in de tijd, maar beseft heel goed dat nieuwe vormen niet de inhoud van
de Bijbelse boodschap mogen aantasten, integendeel! Ze zouden juist willen dat een stuk lofprijzing,
met andere liederen en ook andere muzikale begeleiding, de concentratie en focus op de Bijbel en
het geheel van de eredienst versterken.

Ons verlangen is extra aandacht voor de kinderen. Er is alleen zondagschool onder de dienst voor de
jongere kinderen van 4-8 jaar. Mede omdat er geen kindernevendienst is moeten alle kinderen ook
de aandacht krijgen zodat zij merken ook echt onderdeel van de gemeente te zijn. Kinderen worden,
voor en tijdens de verkondiging, op hun niveau aangesproken met voorbeelden of toepassingen.
Naast de kinderen dient er aandacht te zijn voor alle doelgroepen (heel de gemeente van jong tot
oud, in relaties, alleen gaand en hen die worstelen met een andere geaardheid, verslaving, ziekte of
wat dan ook). De kerkenraad beseft dat de gemeente in een snel veranderende wereld staat.


Pastoraat
De Hervormde gemeente is onderverdeeld in 4 pastorale wijken. In ieder van die wijken doet een
wijkouderling zijn werk. Daarnaast zijn er bezoekdames. De wijkouderlingen streven ernaar om
minstens eenmaal per twee jaar regulier huisbezoek af te leggen. Daarnaast zijn er bezoekdames die
waar nodig is kunnen bijspringen. Ook brengt een diaken rondom de verjaardagen (80 jaar en ouder)
een bezoek met een bloemetje. De overige bezoeken in de wijken worden gedaan door de predikant.
In het pastoraal overleg wordt dit nader ingevuld. Daarnaast zijn er de zieken bezoeken en diverse
vormen van (crisis)pastoraat. Eventueel aangevuld door bezoeken van 2 psycho-pastorale
medewerksters die in onze gemeente actief zijn.

Vorming en toerusting
Vorming en toerusting vinden ook plaats op een groot aantal clubs, groepen en verenigingen. Er zijn
diverse kinder- en jeugdclubs.
-Voor kinderen vanaf 4 jaar t/m 8 jaar is er wekelijks het zondagsschool uur, voor de preek
verlaten zij de kerk en voor de zegen keren zij terug in de kerk.
Voor jongeren van klas 1,2 en 3 is er een gezamenlijke club.
-Verder is er vanaf de 4 e klas de gezamenlijke club “shelter”.
-De wekelijkse catechese bestaat uit 2 leeftijdscategorieën Groep A (12-16 jaar) en Groep B
(17+ jaar). De eigen predikant verzorgt dit.
-Er is een Bijbelkring
-Er is een Vrouwenkring
-Er is een gesprekskring/ jongerenkring

Er is een jeugdraad welke de verbindende schakel is tussen de gemeente, jeugd en kerkenraad, zij
dragen zorg voor verschillende kerkelijke evenementen (te denken valt aan opening winterwerk,
kinderkerstfeest, thema- of gezinsdiensten en de muzikale invulling bij bv kerkelijke feestdagen.

De gemeente is ook diaconaal en missionair actief. Er is een zendingscommissie en er is
betrokkenheid op het werk van zendingsarbeiders via de Gereformeerde Zendings Bond(GZB).

Er is een gezamenlijke (Herv & NGK) Roemenië commissie, waarbij contact onderhouden wordt met
de zustergemeenten in Nivéd.

Tevens is er een Interkerkelijke werkgroep (Christen zijn in Zalk) in het dorp die dorps brede
activiteiten willen organiseren zoals een tentdienst tijdens het dorpsfeest en het opstarten van Alfa
cursussen. Voor zover wij kunnen ondersteunen wij deze activiteiten als gemeente.


Organisatie en beleid
De kerkenraad is samengesteld uit 11 ambtsdragers. Te weten: 1 predikant, 3 wijkouderlingen, 1
ouderling-scriba, 3 ouderlingen (tevens kerkrentmeester) en 3 diakenen.
(Op dit moment is er financiële ruimte voor één 50% predikant)
De kerkenraad vergadert negenmaal per jaar in voltallige zitting. Deze vergaderingen worden
voorgezeten door een kerkraadslid die gekozen is als voorzitter.
De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit: de voorzitter, de scriba
van de kerkenraad en de predikant. De vergaderingen van het moderamen worden voorgezeten door
de voorzitter van de kerkenraad.
Naast de voltallige vergaderingen van de kerkenraad zijn er vergaderingen van de ouderlingen
(consistorie), de diakenen en de kerkrentmeesters (de ouderlingen-kerkrentmeester met drie
lid-kerkrentmeesters). Ieder met een eigen voorzitter.


Samengevat
Het meelevende deel van de Hervormde gemeente Zalk en Veecaten, is actief op een breed gebied
van kerkelijke activiteiten, zowel gericht op de eigen gemeente als op de omgeving (dichtbij en
veraf). De hoeveelheid activiteiten is groot.
Binnen de kerkenraad en de gemeente is een blijvende behoefte aan verdieping van het geestelijke
leven. Binnen de (brede) gemeente is behoefte aan Bijbelse prediking, met handvatten naar de
praktijk van alledag en is er behoefte aan vernieuwing van de liturgie, door meer lofprijzing, buiten de
oude Psalmen om. Daarbij zoekt de gemeente voortdurend naar het aanbrengen van Focus in de
kerkelijke activiteiten. We willen graag voluit gemeente van Jezus Christus zijn en daardoor ook een
open gemeente, die haar plaats heeft in het midden van ons dorp.

 

 Beleidsplan

Nieuws

Agenda