Kerkdiensten:  

07-03-2021

09.30 uur
Zalk
ds. H. J. van Maanen

07-03-2021

19.00 uur
Zalk
ds. G. H. Molenaar

10-03-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

10-03-2021

19.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

Verhuur

Reglement verhuur kerk

Artikel 1: Aanduidingen en begripsbepalingen 
Verhuurder: het college van kerkrentmeesters van Hervormde Gemeente Zalk en Veecaten.
Gebruiker: de gebruiker die gebruik maakt van de ruimtes voor het kerkenwerk en derhalve geen huur betaalt.
Huurder: de gebruiker die gebruik maakt van de ruimtes voor niet-kerkenwerk en derhalve huur betaalt.
Beheerder: hij/zij die door het college van kerkrentmeesters is aangesteld voor het beheer van de ruimtes, dan wel zijn/haar vervanger.
Kerkenwerk: alle activiteiten die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Zalk en Veecaten.
Ruimte: kerkgebouw exclusief de consistorie en toren.

Artikel 2: Toepassingsbereik
Dit verhuurreglement is van toepassing op alle vormen van huur c.q. gebruik van de ruimte door huurders c.q. gebruikers.

Artikel 3: Voorrangsregeling
Op basis van de kerkorde kent de verhuurder twee soorten gebruikers:
1. gebruikers (kerkenwerk onder verantwoor- delijkheid van de Hervormde Gemeente Zalk en Veecaten)
2. huurders (alle niet-kerkelijke gebruikers).
Conform de kerkorde stelt het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad een ruimte bij voorrang beschikbaar voor kerkenwerk.

Artikel 4: Aanvraag
4.1. Aanvraag t.b.v. kerkenwerk:
4.1.1. Een aanvraag voor het gebruik van een ruimte ten behoeve van het kerkenwerk moet worden gedaan bij de beheerder.
4.1.2. Indien een geplande reservering vervalt, dient de beheerder hierover te worden geïnformeerd.
4.2. Aanvraag t.b.v. verhuur:
4.2.1. Een aanvraag voor de huur van de ruimte dient te worden gedaan bij de beheerder. De beheerder kan hierbij vragen om inzage in het programma c.q. activiteiten van de aanvragen.
4.2.2. Het college van kerkrentmeesters beslist over deze aanvraag. Geeft de huuraanvraag of het programma aanleiding tot twijfel, dan vraagt het college van kerkrentmeesters toestemming aan de kerkenraad.

Artikel 5: Gebruikersvoorwaarden
5.1. Bij gebruik t.b.v. kerkenwerk:
5.1.1. De beschikbare ruimte en het bijbehorende tijdstip voor een activiteit wordt uiterlijk 1 week voor de geplande activiteit aangewezen.
5.1.2. De beheerder c.q. het college van kerkrentmeesters is vrij om hiervan af te wijken als hier aanleiding voor is.
5.2. Bij gebruik t.b.v. verhuur:
5.2.1.De betreffende ruimte is beschikbaar gedurende de tijd die vermeld staat op de huurbevestiging.
5.2.2. Onder een dagdeel wordt verstaan een ochtend van 08.00 uur - 12.00 uur, een middag van 13.00 - 17.00 uur of een avond van 18.00 - 22.30 uur.
5.2.3. Schade en/of gebreken worden direct of zo spoedig mogelijk gemeld bij de beheerder.

Artikel 6: Algemene voorwaarden
6.1. Van de gebruikers c.q. huurders wordt verwacht dat men zich gepast gedraagt en daarbij de algemene fatsoensnormen, gezien vanuit Bijbels perspectief, in acht neemt. In geen geval mogen er activiteiten plaatsvinden die strijdig zijn met Gods Woord.
6.2. In alle ruimtes geldt een algeheel rookverbod.
6.3. Het nuttigen van alcoholische dranken is expliciet niet toegestaan, tenzij het gaat om een besloten bijeenkomst zonder commercieel karakter.
6.4. De bediening van de technische apparatuur dient in overleg met de beheerder te geschieden.
6.5. Het is zonder toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen.
6.6. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.
6.7. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (brandweer-)voorschriften.
6.8. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om in de ruimtes iets te bevestigen d.m.v. plakband, touw, nagels, of dergelijke, aan de preekstoel, het orgel, doopvont etc. Het ophangen van aankondigingen, tekeningen, e.d. dient uitsluitend te geschieden in overleg met de beheerder.
6.9. De huurder is niet bevoegd andere ruimtes te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van de voor iedereen toegankelijke ruimtes.
6.10. Het gebruik van de ruimte houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende toiletten.
6.11 Het stemmen van de piano/kerkorgel is niet bij de verhuurprijs inbegrepen. Indien de gebruiker/huurder wenst dat het kerkorgel/piano gestemd wordt, zal de verhuurder hiervoor extra kosten in rekening brengen.
6.12. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de ruimte en/of de inventaris door hem of door hem tot het gebouw toegelaten personen.
6.13. Huurder is verplicht direct na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen (podiummateriaal, muziekinstrumenten, e.d.) uit de ruimte te verwijderen.
6.14. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
6.15. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van de huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
6.16. Het college van kerkrentmeesters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verbintenissen met derden, die zijn aangegaan door de huurder, vóór dat een beschikbaarstelling is ontvangen.
6.17. De huurder is verplicht de aanwijzingen van de beheerder ten aanzien van de veiligheid strikt op te volgen.
6.18. In verband met overschrijding van het maximum aantal toe te laten personen in de ruimte mogen van buiten de ruimte geen extra stoelen of ander zitmateriaal worden ingebracht.
6.19. De huurder dient er voor te zorgen dat bij een volle bezetting van de ruimte de uitgangen en vluchtwegen voldoende vrij blijven. Het versmallen van de paden door het bijzetten van extra stoelen is niet toegestaan.
6.20. De huurder dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezigheid en de plaats van brandblussers, brandslangen, E.H.B.O. materiaal en telefoon.
6.21. Een reeds gemaakte afspraak kan door de huurder tot 2 weken voor de geplande datum zonder kosten worden geannuleerd.
6.22. Het orgel is alleen beschikbaar voor organisten na het verkrijgen van toestemming van de kerkrentmeesters en het opgeven van naam en adres (i.v.m. eventuele aansprakelijkheid bij schade).

Artikel 7: Prijzen
7.1.1. De actuele prijzen voor de verhuur van de ruimte zijn verwerkt in bijlage A van dit verhuurreglement.
7.1.2. Het college van kerkrentmeesters behoudt zich het recht om deze prijzen aan te passen.
7.1.3. In bijzondere gevallen kan het college van kerkrentmeesters een afwijkend tarief in rekening brengen of vrijstelling van betaling verlenen.

Artikel 8: Parkeren
8.1.1. De kerk heeft 2 parkeerplaatsen nabij de toren welke geschikt zijn voor mindervaliden.
8.1.2. De overige auto`s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor door de Gemeente Kampen ingerichte parkeerplaatsen in het dorp en de parkeerplaats bij het Dorpshuis “An de Steege” .
8.1.3. Als parkeer advies geeft de Gemeente Kampen en de Hervormde Gemeente van Zalk & Veecaten aan om de auto te parkeren bij het Dorpshuis “An de Steege”, Broeksteeg 42, 8276AG Zalk.
8.1.4. Voor bussen is er geen parkeermogelijkheid in de dorpskern, deze dienen te parkeren bij het Dorpshuis “An de Steege”.
8.1.5. De verhuurder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van het parkeren.

Prijzen

Prijzen verhuur kerkruimte:

Prijzen per dagdeel:
Huurprijs per dagdeel:
Ochtend € 200,- | Middag € 200,- | Avond € 225,- 
Vergoedingen;
Organist € 50,- | Koster € 60,- 
Aanvullende verwarmingskosten:
in de periode 15-09 t/m 15-11 € 22,- | in de periode 16-11 t/m 15-02 € 45,- | in de periode 16-02 t/m 15-04 € 30,- 

Prijzen verhuur kerkruimte t.b.v. rouw- en trouwdiensten: 

Niet gemeenteleden
-Rouw- en trouwdienst van niet-gemeenteleden: zie huurprijs per dagdeel
-(exclusief vergoeding organist, koster en aanvullende verwarmingskosten)

Gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Zalk & Veecaten
-Rouwdiensten van gemeenteleden zijn kosteloos.
-Voor trouwdiensten van gemeenteleden vraagt het College van Kerkrentmeesters een onkostenvergoeding van € 100,--. Voor gemeenteleden zijn er geen bijkomende kosten voor organist, koster en verwarmingskosten. Wel vraagt het College van Kerkrentmeesters dat er een collecte tijdens deze dienst ten goede zal komen voor de Hervormde Gemeente van Zalk & Veecaten.

Voor andersoortig gebruik dan genoemd, wordt de vergoeding vastgesteld door het college van kerkrentmeesters.

Reglementen verhuur De Rank en Schultekamer 

  • Het beheer en het regelen van reserveringen en bijhouden agenda ligt bij Henk en Gerda Dekker. Voor reserveringen kunt u terecht bij Gerda en Henk Dekker 038-3636300 E.mail: hjdekker60@kpnmail.nl 
  • Buiten de uren dat er kerkelijke activiteiten plaatsvinden, kunnen gemeenteleden gebruik maken van De Rank en Schultekamer. 
  • De huurder dient zelf voor de inkoop van eventueel te gebruiken consumpties te zorgen. 
  • Na gebruik dient alles, volgens schema dat in de keuken hangt, schoon opgeleverd te worden, anders wordt € 50, - extra in rekening gebracht. 
  • Sluitingstijd op zaterdagavond 23.00 uur. 
  • Kapot gemaakt inventaris komt voor rekening van huurder. 
  • Huurprijs gemeenteleden € 40, - per dagdeel (morgen, middag of avond). De huurprijs van beide gebouwen samen bedraagt € 60,- per dagdeel. 
  • Niet-gemeenteleden kunnen ook gebruik maken van De Rank en/of Schultekamer; huurprijs € 60 - per dagdeel. De huurprijs van beide gebouwen bedraagt € 100,- per dagdeel.
  • Voor consumptie van koffie en thee wordt € 1,25 - in rekening gebracht. De huurder moet wel zelf afwassen.

Nieuws

Agenda