Kerkdiensten:  

21-07-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. A. Palland

21-07-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. H. Born

28-07-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. J.A.A. Geerts

28-07-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. J.R.J. van Gelderop

Liturgie bij de paaszangdienst

02-4-2021

liturgie

 

Luisterlied

Begeleiding piano: Ron Groeneveld

Solist: Femmianne Ekkelboom

Lied: An Easter Halleluja (er is een apart papiertje voor u uitgeprint met de betekenis van de tekst die Femmianne zingt)

Welkom & Gebed


Samenzang - OPW 614

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug,
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’.

-Refrein-
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.


-Refrein-


En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.


-Refrein-


Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg


Samenzang - OPW 352

1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
2. Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!
3.Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!


Gedicht


Kinderlied – OTH 437

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan


Schriftlezing - 2 Tim. 2:1-13 (HSV)
Strijd en lijden
1U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.
2En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
3Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.
4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.
5En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.
6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.
7Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.
8Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.
9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden.
10Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.
11Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.
12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.
13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.


Samenzang – JDH 93

1. Jezus leeft, en wij met Hem ! Dood, waar is uw schrik gebleven ? Jezus leeft en Zijne stem
roept ook ons eens weer in 't leven. Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen.
2. Jezus leeft ! Zijns is het rijk, Elk moet Hem als Koning eeren ; Wij ook zullen, Hem gelijk,
eeuwig eens met Hem regeeren.
Gij, o Heiland, Gij alleen, Gij zijt onze troost alleen !
3. Jezus leeft ! Nu is de dood
ons een ingang tot het leven.
Welk een rust in stervensnood
zal dit woord ons harte geven.
Gij, o Heiland, Gij alleen.
Gij zijt onze troost alleen !

 

Meditatie door Ds. Geerts

Tekst: 2 Tim. 2: 8 ‘’Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie’’

Samenzang - Psalm 33 :10 & 11
10. Zijn machtig' arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust.
11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.


Luisterlied ‘Hard geslagen , vastgenageld

Begeleiding Piano: Ron Groeneveld

Solist: Femmianne Ekkelboom (er is een apart papiertje voor u uitgeprint met de tekst die Femmianne zingt)

Samenzang - OPW. 277

Machtig God, sterke Rots
U alleen bent waardig
aard' en hemel prijzen U
glorie voor uw Naam
Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid
Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig
Stralend Licht, Morgenster
niemand is als U
Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid


Gedicht


Gebed


Slotlied - OTH 327
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen
ja en amen wordt gezegd
rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan
Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gistren, heden
komt voor eens en komt voor goed

Nieuws

Agenda