Kerkdiensten:  

07-03-2021

09.30 uur
Zalk
ds. H. J. van Maanen

07-03-2021

19.00 uur
Zalk
ds. G. H. Molenaar

10-03-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

10-03-2021

19.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Erediensten per 24 januari 2021 (update 22-01-2021)

Afgelopen week heeft de kerkenraad een digitaal overleg gehad. We zijn dankbaar dat ook in deze onzekere tijden de verkondiging van het Woord doorgang mag vinden. Wat hebben we dat nodig, om te midden van het woelen der wereld onze vastheid en zekerheid te zoeken in God. 

Nu we zien dat ook in ons dorp het aantal besmettingen oploopt, adviseren we u om voorlopig de diensten zoveel mogelijk thuis te volgen via internet of kerktelefoon. Voor degenen die toch graag naar de kerk willen komen, blijft dit wel mogelijk. We denken dan met name ook aan degenen die het moeilijk vinden om thuis alleen de diensten te volgen. U kunt zich dan opgeven bij de scriba. Maar in zijn algemeenheid adviseren we: volg de komende weken de diensten zoveel mogelijk thuis. 

Het samenkomen als gemeente is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, daarom is dit een moeilijk advies. Toch menen we dat we hier op dit moment goed aan doen. We hopen dat dit van korte duur zal zijn en dat we snel weer kunnen samenkomen in Gods huis. 

Ook hebben we in navolging van het advies van de landelijke kerk besloten om de komende weken in de kerk niet te zingen. De liederen zullen gespeeld worden op het orgel en in ons hart kunnen we dit meezingen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat er een of twee liederen als geluidsbestand worden afgespeeld waarbij er dan ook samenzang te horen zal zijn. 

Horen we in dit alles de roepstem van de HEERE? Met de woorden van Psalm 91:1 (ber.) mogen we het biddend in Zijn hand leggen. 

Hij, die op Gods bescherming wacht,

Wordt door de hoogste Koning

Beveiligd in de duist’re nacht,

Beschaduwd in Gods woning.

Dies noem ik God, zo goed als groot

Voor hen, die op Hem bouwen:

Mijn burg, mijn toevlucht in de nood,

De God van mijn betrouwen. 

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad

 

Uitnodiging kerkdiensten (9 oktober 2020)

We zijn dankbaar dat we de afgelopen tijd als gemeente weer samen konden komen in de erediensten. Wat hebben we dat nodig, zeker ook in deze tijd! Daarom zijn we geschrokken van de aangescherpte maatregelen en het dringende advies van de overheid aan kerken om nog met max. 30 gemeenteleden samen te komen. We realiseren ons dat dit advies naast het oplopende aantal besmettingen ook voor een groot deel te maken heeft met de beeldvorming die de afgelopen tijd rond de kerk is ontstaan. Ondanks dit alles hebben we als kerkenraad toch gemeend om dit advies op te moeten volgen.

 Dit betekent dat we voorlopig max. 30 gemeenteleden (exclusief mensen die een taak hebben in de dienst) in de kerk kunnen verwelkomen. De gemeente wordt per twee wijken in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden om een kerkdienst te bezoeken. Bij de kerkdiensten in het kerkblad staat vermeld welke wijken voor welke dienst worden uitgenodigd. U kunt zich tot vrijdagavond 20.00 uur aanmelden bij de scriba, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl. 

Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zich voor één dienst per zondag aan te melden. We roepen u ertoe op om, als u niet naar de kerk kunt komen, thuis de diensten mee te kijken of te luisteren via www.hervormdzalk.nl zodat we op die manier als gemeente toch met elkaar verbonden zijn. 

We vinden het belangrijk om gastvrij te zijn, dus ook als er gasten zijn die graag een dienst willen bijwonen, dan kunt u een e-mail sturen naar de scriba. We kijken dan of er ruimte is om u in de dienst te ontvangen. 

Juist omdat het samenkomen als gemeente zo belangrijk is, doet het ons verdriet dat we dit besluit moeten nemen. We hopen dat dit snel weer anders zal zijn. We leggen het alles biddend in de handen van de HEERE. Hij is het Die over ons waakt, zowel over onze ziel als over ons lichaam, en alleen in Zijn hoede zijn we geborgen. In Psalm 62:6,7 lezen we: Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad

wijkindeling 

Nieuws

Agenda